O FUNDACJI

Fundacja im. dr. Erazma PietrygiStatut Fundacji”Fundacja im. Dr Erazma Pietrygi”
z siedzibą w Koninie

( tekst jednolity )

DZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja pod nazwą ”Fundacja im. Dr Erazma Pietrygi”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Marka Pietrygę – Fundatora na podstawie aktu notarialnego sporządzonego przez notariusza Przemysława Głuchowskiego w kancelarii notarialnej w Koninie, ul. F. Chopina 18 lok 4, w dniu 10.10.2017 r. za Rep. A Nr 909/2017 i aneksu z dnia 06.03.2018 r. sporządzonego w formie aktu notarialnego przez notariusza Przemysława Głuchowskiego w kancelarii notarialnej w Koninie ul. F. Chopina 18 lok. 4 w dniu 06.03.2018 r. za Rep. A nr 1324/2018 i działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.”
2. Fundacja jest podmiotem apolitycznym i nie związana z żadnym wyznaniem.
3. Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (ustawa o działalności pożytku publicznego) (Dz.U. 2003 r. Nr 96 poz. 873).

§ 2

Fundacja ma osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą fundacji jest miasto Konin.

§ 4

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 5

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.


DZIAŁ II
Cele i zasady działania Fundacji.

§ 6

Celami Fundacji są:

1. Wszechstronna działalność w zakresie promocji i ochrony zdrowia,
2. Prowadzenie działań promujących i prawidłowy i zdrowy tryb życia,
3. Przeciwdziałanie rozwojowi chorób,
4. Prowadzenie działań i inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym i charytatywnym.
5. Prowadzenie działalności komercyjnej wspierającej cele dotyczące promocji i ochrony zdrowia.

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. organizowanie imprez edukacyjnych, koncertów, konkursów dla dzieci i młodzieży pod ogólnym hasłem ” medycyna na wesoło” , promująca profilaktykę zdrowotną poprzez zdrowe odżywianie i ruch od wczesnego dzieciństwa,
2. spotkania edukacyjne, imprezy taneczne, zawody sportowe z wykładami i kursami kulinarnymi dla dorosłych pod hasłami zdrowego odżywiania – profilaktyka nowotworów i chorób układu krążenia,
3. organizowanie konkursów, prelekcji, zabaw o skarbach powiatu konińskiego – promocja miasta Konina i powiatu konińskiego ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki zdrowotnej mieszkańców,
4. organizowanie kursów szkoleniowych, konferencji i zjazdów w celu podwyższania kwalifikacji zawodowych lekarzy, pielęgniarek i personelu medycznego z powiatu konińskiego,
5. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji,
6. prowadzenie działalności edukacyjnej i badawczej i wydawniczej w zakresie ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej,
7. inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w tym nowoczesnych technologii w szeroko pojętej dziedzinie ochrony zdrowia.
8. wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe podmiotów prowadzących działalność edukacyjną, wychowawczą, badawczą w zakresie ochrony zdrowia.

§ 8

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.


DZIAŁ II

Majątek i dochody Fundacji.

§ 9

1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 2.500 (dwa tysiące pięćset ) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
2. Wartość wnoszonych przez Fundatora do Fundacji środków majątkowych, w ramach funduszu założycielskiego, przeznaczonych na działalność gospodarczą wynosi 1.000 ( jeden tysiąc ) złotych.

§ 10

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
1. darowizn, spadków, zapisów,
2. dotacji i subwencji oraz grantów,
3. dochodów ze zbiórek ( sprzedaży cegiełek ) i imprez publicznych,
4. dochodów z majątku Fundacji,
5. dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej.

§ 11

1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
3. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.


DZIAŁ IV

Władze Fundacji.

§ 12

1. Władzami fundacji są:
a) Rada Fundacji,
b) Zarząd Fundacji.
2. Członkom Rady Fundacji nie przysługuje wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.


DZIAŁ V

Rada Fundacji.

§ 13

1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z trzech do sześciu członków.
3. W skład Rady Fundacji może wejść Fundator o ile wyrazi na to zgodę.
4. Przewodniczącego Rady oraz pozostałych Członków Rady powołuje i odwołuje Fundator.
5. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.
6. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
7. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.
8. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

§ 14

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów, z tym że dla ważności tych uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy składu jej członków w tym Przewodniczącego Rady. W razie równej liczby głosów oddanych za i przeciw danej uchwale decyduje głos Przewodniczącego.

§ 15

Do zadań Rady należy w szczególności:
1. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.
2. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.
3. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
4. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
5. Nadzór nad działalnością Fundacji.
6. Zatwierdzanie sprawozdań finansowych Fundacji, które następuje w formie uchwał podejmowanych zgodnie z zapisami § 14 ust 3 statutu.

§ 16

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
1. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
2. dokonywania kontroli finansowej Fundacji.


DZIAŁ VI

Zarząd Fundacji.

§ 17

1. Zarząd Fundacji składa się z trzech do pięciu osób powoływanych przez Fundatora na pięcioletnią kadencję.
2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej przez Fundatora.
4. Fundator może wchodzić w skład Zarządu Fundacji.

§ 18

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
b) uchwalanie regulaminów,
c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
e) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
3. Jeśli statut nie stanowi inaczej, Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Ważne uchwały zapadają jeśli na posiedzeniu Zarządu jest obecnych co najmniej dwóch członków Zarządu.
4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
6. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
7. Wynagrodzenia członków Zarządu określa Rada Fundacji.


DZIAŁ VII

Sposób Reprezentacji

§ 19

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, zarówno w sprawach majątkowych jak i niemajątkowych składają: Prezes Zarządu samodzielnie lub dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.


DZIAŁ VIII

Działalność gospodarcza Fundacji

§ 20

1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, działalność gospodarczą w zakresie:
- DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ,
- POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE.
- DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA,
- REKLAMA,
- DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA,
- WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE,
- OPIEKA ZDROWOTNA,
- POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA,
- DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM,
- DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA WYSTAWIANIE PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH,
- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ,
- HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI,
- HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI.
2. Wszelkie dochody Fundacji pochodzące z prowadzenia działalności gospodarczej mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację jej celów statutowych.
3. Decyzję o rozpoczęciu działalności gospodarczej w zakresie wymienionym w ust. 1 podejmuje Zarząd, który ponosi odpowiedzialność za tę działalność.
4. Zarząd określa zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację.
5. Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w danym zakresie, Fundacja uzyska wymagane zezwolenie, koncesję lub upoważnienie, jeżeli będzie to wymagane przez przepisy prawa.
6. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.


DZIAŁ IX

Zmiana Statutu

§ 21

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Fundator. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.


DZIAŁ X
Połączenie z inną fundacją.

§ 22

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
3. Decyzję co do połączenia się Fundacji z inną fundacją podejmuje Fundator.

§ 23

W sprawach połączenia z inną fundacją Fundator zasięga opinii Rady Fundacji, która nie jest dla niego wiążąca.


DZIAŁ XI

Likwidacja Fundacji.

§ 24

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, przy obecności wszystkich członków Zarządu, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji wydanego w formie uchwały zgodnie z zasadami określonymi w § 14 ust 3 statutu.
3. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji. Decyzje w tym zakresie, na zasadach określonych w § 14 ust 3 statutu, podejmowane są w formie uchwał.


§ 25

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą decyzji Fundatora na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.


Statut został przyjęty przez Fundatora – Marka Pietrygę

Tekst jednolity statutu obejmuje:

a/ tekst pierwotny z dnia 15.01.2018 r.
b/ zmianę z dnia 09.03.2018 r. w zakresie
§ 1 ust.1, § 9 ust. 1 i 2, § 13 ust. 4 i 8, §14 ust. 3, § 15 ust. 6, § 18 ust. 3, § 19, § 24 ust. 2 i 3, § 26.


Konin, dnia 09.03.2018 r .

Fundator - Marek Pietryga

Cele Fundacji


Fundacja im. dr. Erazma Pietrygi
Siedziba: Konin 62-500, ul. Puchalskiego 28
Kontakt – wtorki tel. 509 749 981

Podstawowym celem Fundacji jest promocja zdrowia poprzez wielokierunkową działalność społeczną:

Co będziemy robić?
Przede wszystkim promować zdrowie poprzez:
– organizację imprez edukacyjnych, koncertów, konkursów dla dzieci i młodzieży pod hasłem „medycyna na wesoło”, promująca profilaktykę zdrowotną poprzez zdrowe odżywianie i ruch od wczesnego dzieciństwa
– spotkania edukacyjne, imprezy taneczne, zawody sportowe z wykładami i kursami kulinarnymi dla dorosłych pod hasłem „w każdym wieku wszystko smakuje inaczej”
– profilaktyka nowotworów i chorób układu krążenia
– konkursy, prelekcje, zabawy o skarbach powiatu konińskiego – promocja Konina i regionu
– podwyższenie kwalifikacji zawodowych lekarzy i pielęgniarek i personelu medycznego z powiatu konińskiego poprzez kursy szkoleniowe, konferencje, zjazdy

Doktor Erazm Pietryga, patron naszej Fundacji, był znamienitym lekarzem i promotorem zdrowia.
Chcemy kontynuować Jego Dzieło poprzez działalność Fundacji.
Będziemy wszędzie tam, gdzie potrzeba edukacji i profilaktyki zdrowia – przekazywać informacje każdemu: od juniora do seniora.
Wszystkie nasze imprezy będą bezpłatne i skierowane do szerokiego grona odbiorców.

Pozyskiwanie środków na działalność Fundacji:
– sprzedaż cegiełek Fundacji
– od sponsorów
– organizowanie komercyjnych kursów z zakresu diagnostyki prenatalnej
– organizacja imprez


Konto Bankowe
Santander
35 1090 2835 0000 0001 4696 1487